Σάββατο, 7 Ιουνίου 2008

Ανοίγει ο δρόμος για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων

Ανοίγει πλέον ο φάκελος της απελευθέρωσης υπηρεσιών και επαγγελμάτων. Το Υπ. Οικονομικών συγκροτεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από 16 υπουργεία, με σκοπό να καταρτίσουν σχέδιο νόμου με το οποίο θα ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία – πλαίσιο της ΕΕ 123/2006. Στόχος είναι να καταρτιστεί το σχέδιο νόμου ως το Μάιο 2008 και να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατόν από τη Βουλή, ώστε στη συνέχεια να εκδοθούν και οι διατάξεις εφαρμογής. Μεταξύ των επαγγελμάτων περιλαμβάνονται και οι φαρμακοποιοί.
Σύμφωνα με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες και να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από τις 28 Δεκεμβρίου 2009. Επίσης να ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων. Ακόμη όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.