Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2008

Διάλογοι...

- Μαμά, μου κλέβουνε τα λεπτά μου!
- Ποιά λεπτά σου Τάκη; Ποιοί στα κλέβουνε;
- Τα λεπτά που μου έβαλε ο Παππούς μου στο Ταμιευτήριο όταν γεννήθηκα. Χίλια ευρώ έχω τώρα. Το 'πε η τηλεόραση!
- Μα τι λες τώρα, Τάκη! Και να ληστέψουν την τράπεζα, αυτά τα λεπτά δεν χάνονται.
- Δεν χάνονται αν ληστέψουν την τράπεζα ληστές. Αλλά χάνονται αν τα ληστέψουν αυτοί, αυτοί που τους λέει ο Θείος Χαρίλαος, αυτοί της Δεδηλωμένης. Χάνονται γιατί από τότε που γεννήθηκα τα χίλια ευρώ δεν κουνήθηκαν!
- Τάκη! Η φαντασία σου οργιάζει!
- Δεν οργιάζει η φαντασία μου. Οι Δεδηλωμένοι οργιάζουν!
- Γαβ, Γαβ-Γαβ-Γαβ-Γάαααβ.Άουουου! Ούουου.
- Όρμα Ντικ!
Για την αντιγραφή...ο Ανθηρόστομος